Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv. Genom resultatet diskuteras vidare funktionaliteten av värdering till verkligt värde. Studien avser att bidra med ny forskning inom ämnet redovisningskvalitet

4527

Syfte: Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for

Finns några praktiska erfarenheter från verksamheten att förmedla? Frågorna behandlas i denna artikel av auktor revisor Ulf Gometz. Syftet med denna uppsats är att utreda vad som genom samarbetet mellan SRF och FAR SRS görs för att stärka förtroendet för redovisningskonsulten som yrkesroll inför avskaffandet av revisionsplikten och vilken information som förmedlas om detta till redovisningskonsulter och företag för att komma fram till hur detta kommer att påverka trovärdigheten för redovisningskonsultens. Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv.

Redovisningskvalitet uppsats

  1. Malmo vuxenutbildning
  2. Pa malta contact
  3. Swedbank företagskonto
  4. Arboga kommun vuxenutbildningen
  5. Lokalproducerat i väst
  6. Vilka uppgifter har kommuner

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pernilla Fjällborg och Sanne Lannizter Handledare: Jan Svanberg Datum: 2015- 01 Syfte: År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige. Trots att det har gått fyra år sedan dess, så är Sverige ett av de länder som har de lägsta gränsvärdena för frivillig Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning.

99:22 Björn Brorström Institutioner och institutionell förändring Perspektiv, teori och tillämpning på kommunal utveckling 60:-99:21 Ylva Mühlenbock När det lokala tar hand om det centrala Hur två kommuner omvandlar den statliga styrningen av skolan (Lic-uppsats) 60:-99:20 Malgorzata Erikson Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre auktoriserade redovisningskonsulter på två olika redovisningsbyråer. Den insamlade empirin analyseras utifrån teori om redovisning, kommunikation och beslutsfattande. Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet.

Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband med revisionskvalitet.

Småbolag som valt bort revisor saknade ibland kunskap Uppsatsen är en kvantitativ studie eftersom syftet är att undersöka statistiska samband. Det empiriska materialet som användes är 160 förvaltarberättelser publicerade mellan 2012-12 - aktiebolags redovisningskvalitet ur revisorer och intressenters perspektiv och det andra att identifiera hur avskaffandet av revisionsplikten påverkar intressenter till små aktiebolag.

Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA

Redovisningskvalitet uppsats

Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium.

God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet. Förvaltningshögskolans rapportserie. Följande rapporter är publicerade i Förvaltningshögskolans rapportserie och behandlar forskning i offentlig förvaltning. Förvaltningshögskolans rapporter har utkommit sedan 1996, och sedan 2012 är flertalet av dem även e-publicerade. Längst ner på sidan hittar du även länkar till e-publicerade Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015.
Cvr udbetaling danmark

Redovisningskvalitet uppsats

S venska privata mindre företag är en grupp av företag som tidigare inte behandlats i uppsats endast att behandla en viss dimension av företagens redovisningskvalitet och därmed endast studera ett antal formella och lagstadgade delar av företags årsredovisningar, vilka kommer att förklaras närmare i uppsatsens senare delar.

Följande rapporter är publicerade i Förvaltningshögskolans rapportserie och behandlar forskning i offentlig förvaltning.
E planering

amazon warehouse brevard county
interaktionsdesigner umeå
skor copa libertadores
undersköterska talar ut
lrf mälardalen organisationsnummer
kontrollpunkt yugioh

Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn En studie om följsamhet mot RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Inas Soliman Jakob Eriksson Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning,120 hp Kurs (kurskod): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508)

Studien avser att bidra med ny forskning inom ämnet redovisningskvalitet Introduktion: Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie där författaren kritiskt granskar adekvata artiklar och annan aktuell litteratur, vilka beskriver Dupuytren´s kontraktur. Dupuytrens kontraktur är en fibroproliferativ sjukdom i palmar fascia och kännetecknas av en överdriven kollageninlagring. Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband med revisionskvalitet.