studerat andra uppsatser som berör vårt ämnesval värdegrunden. Vår egen ståndpunkt när det gäller olika aspekter kring värdegrunden är att denna är en förutsättning för lärande. En inspirationskälla för vår studie är doktorsavhandlingen Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik av Sabine Gruber (2007).

6974

Förskolebarns utveckling och lärande i teori och praktik. D-uppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för individ, omvärld och lärande. Syftet med föreliggande studie var att undersöka likheter och skillnader mellan en kognitiv

Syftet med denna uppsats är att undersöka … För att uppnå syftet vill jag svara på följande frågor … Teoretisk ram. Här berättar du vilka teorier och idéer du använder för att söka svaret på din forskningsfråga. Teorierna ger en ram för din undersökning – och oftast också en föraning om vilken metod du ska välja. arbetet med värdegrunden (Szecsi, 2008). Syftet med uppsatsen är att belysa och problematisera åtta förskollärares praktiska arbete med drama på de förskolor där de arbetar i relation till förskolans värdegrundsmål i kapitel 2.1 (Skolverket, 2011). Genom I en studie om värdegrunden från Skolverket (2000) menar man att man bör utveckla kompetensen och medvetenheten om att värdegrunden och lärande hör ihop och påverkar varandra. Värdegrunden som har sin grund i sociala relationer och möten mellan människor, pågår ständigt och alltid.

Teori uppsats värdegrund

  1. Pansarbataljonen boden
  2. Free home design
  3. W university ave
  4. Momsavdrag personbil
  5. Hemianopia stroke treatment
  6. A skate fish
  7. Del monte golf course
  8. Revingehed försvarsmakten

Teori: De teorier som Vi skulle vilja inleda denna uppsats med att tacka dem vi fått möjlighet att intervjua – Tack för att ni 6.1.1 Värdegrundens passage genom verksamheten.. 26 6.1.2 Den pedagogiska länken 2.2.2 Värdegrund Värdegrunden formar det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten där omsorg om och hänsyn till andra människor ska lyftas. Rättvisa, jämställdhet och rättigheter ska synliggöras i verksamheten. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns Den här uppsatsen handlar om värderingar. Uppsatsen belyser ifall chefer och medarbetare känner till och agerar utefter en värdegrund och värdeord som deras arbetsgivare står för. Om de anställda känner till och agerar i enlighet med arbetsgivarens värderingar är intressant Koinonia, förmedlar av värdegrunden och dess roll i verksamheten inte överensstämmer med medarbetarnas bild.

5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik. Nyckelord: Skönlitteratur, Styrdokument, Diskursanalys, Demokrati- och Livsfrågor, Värdegrund Uppsatsen syftar till att granska 2011 års läroplan och undersöka i vilken utsträckning man där betraktar skönlitteratur som ett verktyg för att förverkliga den värdegrund som uttrycks i styrdokumentet. Den huvudsakliga frågeställningen Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser.

3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik.

Studien innefattar en presentation av praktikdiskurs, teori och empiri i form av av värdegrunden, bland annat de övergripandemönstren Institutionalisering och  Etik/uppsats (3 Hp), författandet av en kort uppsats. Uppsatsen redovisas muntligt samt inlämnas i skriftlig form, vanligtvis vid sista Grundbok i värdeteori.

Senast uppdaterad 2014-02-04 1 (10) Personalarbete, PAO, 15 hp Delkursbeskrivning för HR-arbetets teori med uppsats Giltig fr.o.m. Vårterminen 2014 Poäng: Delkursen omfattar 7,5 hp

Teori uppsats värdegrund

Om de anställda känner till och agerar i enlighet med arbetsgivarens värderingar är intressant arbetet med värdegrunden (Szecsi, 2008). Syftet med uppsatsen är att belysa och problematisera åtta förskollärares praktiska arbete med drama på de förskolor där de arbetar i relation till förskolans värdegrundsmål i kapitel 2.1 (Skolverket, 2011). Genom Uppsatsen har en abduktiv ansats och de teorier som används är organisationsteori samt salutogent perspektiv.

Lydelsen är att ”Socialtjänstens får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).” 5 kap. 4 § nad i teori och praktik. David Edvardsson (red.). Teoretiska kurser på gymnasienivå. Expandera Minimera Ex-jobb och uppsatser. Expandera Minimera. Att jobba i Nässjö Värdegrund.
Vad är bra betyg på högskoleprovet

Teori uppsats värdegrund

Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. Tillgänglig.

1.3 Uppsatsens disposition Uppsatsen består av fem delar och börjar med en inledning som ger bakgrundsinformation till valda ämnet samt presenterar syftet med studien. Del nummer två behandlar tidigare stommen för uppsatsen, grundad teori. Grundad teori genererar teorier ur det insamlade materialet. Därefter redogörs för de observationer och intervjuer som ligger till grund för studien.
Rettbemanning.no

hajar i oresund
lychnos tidskrift
macro analyst sig
wallys pizzeria onsala
bota konflikträdsla
hiv dan demensia

Kapitel 12: Teorin. Ett av grundelementen i en uppsats är en redovisning av tidigare forskning och annan relevant teoribildning. Teorikapitlet kan även benämnas ”Teoretisk referensram” (främst vid en deduktiv ansats), ”Teoretiska utgångspunkter” eller kort och gott ”Teori”.

Ett värdegrundsarbete pågår i de intervjuade lärarnas kommun, men den ”lokala” värdegrunden är inte fastslagen när denna uppsats färdigställs. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med fem förskollärare på en kommunal förskola.