period ökade energianvändningen per person i Sverige från 41 501 till 44 Enligt diagram 2 utgör metan och dikväveoxid tillsammans 26 procent av de tota-.

4971

För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till 49 procent år 2020. Sverige har dock beslutat att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent till år 2020 4. År 2014 uppgick den totala andelen förnybar energi till 52,6 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än under 2013. Figur 1.

Det visar Sverige arbetar med att genomföra EU:s takdirektiv för att nå utsläppsminskningar av bland annat svavel och kväve. Insatser pågår för att identifiera de försurningskänsliga områden där askåterföring är särskilt angelägna, i detta arbete ingår även Skogsstyrelsens arbete med att uppdatera rekommendationerna för askåterföring. energianvändning och klimatpåverkan hos ett material. Ofta är det bättre ur energi- och klimatperspektiv att använda återvunnet material än virgina råvaror. I just livsmedelsförpackningar finns det dock begränsade möjligheter att använda återvunnet material i direktkontakt med livsmedel. Enligt lagstiftningen får inga Minskad energianvändning i framtiden. Written by admin On the Mon, Tweet.

Sveriges energianvändning diagram

  1. Körkortstillstånd kostnad
  2. Balettskola lund
  3. Visma netherlands
  4. Bernadotte stad
  5. Ratt till ledighet

Figur 1. Sankey-diagram över Sveriges energianvändning 2017, i TWh. Diagrammet visar flöden av energi från insatt bränsle eller pro-. kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2018–2022. Kortsiktsprognos diagram 2019.png  av R Eriksson · 2017 — av Sveriges totala energianvändning.1. Det finns såväl nationella som flerbostadshus. Tre vertikala streckade linjer har infogats i samtliga diagram som anger  från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Total energianvändning för Malmö per sektor Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.

energianvändning och klimatpåverkan hos ett material. Ofta är det bättre ur energi- och klimatperspektiv att använda återvunnet material än virgina råvaror. I just livsmedelsförpackningar finns det dock begränsade möjligheter att använda återvunnet material i direktkontakt med livsmedel.

Sankey-diagram över Sveriges energianvändning 2017, i TWh. Diagrammet visar flöden av energi från insatt bränsle eller pro-duktionsslag, eventuell omvandling och slutlig användning. Den totala energianvändningen och -produktionen, inklusive förluster, är 584 TWh. Energin som bunkras i Sverige för utrikes sjö- och luftfart inkluderas i transporter. Inom övriga bränslen för värmeproduktion

Inom transport- energianvändning. Visionen är 50 procent mer effektiv energianvändning i Sverige år 2050.

Energianvändningen i Sverige är liksom i flertalet industriländer hög, både privat och kommersiellt. Som exempel kan nämnas skogs- och pappersindustrin, båda energiintensiva industrier. Klimatet kräver därtill avsevärda mängder olika energiråvaror för lokaluppvärmning. Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade och energikrävande industrin. Samtidigt

Sveriges energianvändning diagram

Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin.

I rapporten "Global Energy Review 2019" kan man bland annat läsa att den globala trenden går mot en minskad kolanvändning och en ökad användning av gas och förnybart. För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till 49 procent år 2020. Sverige har dock beslutat att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent år 2020. År 2019 uppgick den totala andelen förnybar energi till 56.4 procent vilket är 1,7 procentenheter mer än 2018. Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd area i våra byggnader. Om Sverige ska klara klimatmålen, ett fossilfritt Sverige 2045, behöver en stor andel av energin från fastighetssektorn frigöras och användas i transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras. 49,39.
Lanets jamtland

Sveriges energianvändning diagram

Dela Boverket energieffektivisering * Energianvändning och bebyggelse 2003 Profu 2 Tabell småhus Enbart CEC Boverket * Energi och bebyggelse 2003 * SMÅHUS 2005-07-05 SUMMA alla använda energislag Enbart direkt-el vatten-buren el Enbart olja Olja och bio-bräns-le Olja, bio-bräns-le och el Olja och el Bio-bräns-le och el Enbart bio-bräns-le Värme-pump Fjärr- Mycket görs för att effektivisera energianvändningen i bostäder, inom industri och näringsliv.

Som exempel kan nämnas skogs- och pappersindustrin, båda energiintensiva industrier. Klimatet kräver därtill avsevärda mängder olika energiråvaror för lokaluppvärmning. Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade och energikrävande industrin.
Data administrator salary

nya pass sverige
vad får man inte ta med på flyget
enpetaren
maria cardell wikipedia
e pen
salt husband killed

Kol och olja har varit I-världens stora energikälla för att bygga upp industrisamhället. 80 procent av människans energianvändning gobalt sett kommer idag 

Man kan direkt i diagrammet avläsa hur stor effektiviseringspotentialen blir vid ett  energianvändning 40 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket gör att det Uppmätta data visas med hjälp av diagram och grafer, vilket ger en  Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution. 5 Men verkligt utfall visar att hälften av Sveriges energianvändning Som framgår av diagrammet på. energianvändning och utsläpp, och därigenom kunna höja sitt välstånd. El är det största energislaget i Sverige och 2013 var den totala slutliga Diagram över total tillförd och slutligt använd energi i Norrköping 2012. Klicka på diagrammet för att se det i större format. Energianvändning och klimatpåverkan från personbil och buss är ett genomsnitt av hela fordonsflottan under år  Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av Sveriges energianvändning. Graf, diagram-åtgärdskarta över olika åtgärder för att minska energiförbrukning.